algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Kleigaaf, gevestigd aan Lumeijstraat 39hs 1056VV te Amsterdam met BTW-nummer NL001475675B44 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 74555030.

Wettelijk vertegenwoordiger van Kleigaaf is Anneke de Lange, bereikbaar per email: anneke@kleigaaf.com

definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene Voorwaarden en Retourbeleid: De Algemene Voorwaarden van Kleigaaf als hierna vermeld.
  • Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die die deze Algemene Voorwaarden en Retourbeleid heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en tot Kleigaaf in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Kleigaaf afgesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst.
  • Kleigaaf: Verkoper, ingeschreven bij de KvK onder nummer 12345678.
  • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Kleigaaf en koper.
  • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de koper of Kleigaaf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Kleigaaf
  • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Kleigaaf gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op alle aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Deze voorwaarden zijn name ook van toepassing op aangegane overeenkomsten tot levering van enig product aan koper.

Waar in deze algemene verkoopvoorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Kleigaaf in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Kleigaaf afgesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met Kleigaaf een koop of andersoortige overeenkomst aangaat.
Van het in deze algemene verkoopvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

Indien ook de koper naar (zijn/haar) algemene verkoopvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk, zijn aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met de Kleigaaf algemene voorwaarden.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleigaaf kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen
• de eventuele kosten van verzending
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat Kleigaaf streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kleigaaf te mogen claimen of te veronderstellen.
Voor de gevolgen van overduidelijk onjuist vermelde prijzen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij duidelijk onjuist vermelde prijzen is Kleigaaf niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

bestellingen

Kleigaaf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

De koper en Kleigaaf komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de bindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Kleigaaf hiervoor als een vermoeden van bewijs.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Kleigaaf kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kleigaaf op grond van onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kleigaaf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Kleigaaf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Kleigaaf behoudt zich tevens het recht voor bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de koper
• bij overmacht

leveringsvoorwaarden

Kleigaaf streeft ernaar bestellingen die geplaatst en afgerekend zijn binnen 5 werkdagen te verzenden. De levertijd geldt als indicatie en hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Alle levertermijnen zijn indicatief en aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
Indien een product niet (meer) beschikbaar is, wordt de koper geïnformeerd over de onbeschikbaarheid van of over een vertraagde levering van het product. Indien de koper niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de koper een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de koper bij de bestelling opgegeven adres. Kleigaaf kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de koper zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Vanaf het moment dat de producten geleverd zijn op het door koper opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de koper.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Kleigaaf het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kleigaaf tot het moment van bezorging aan de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

heroepingsrecht

Bij levering van producten:
Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Kleigaaf. Het kenbaar maken dient de koper te doen door middel van email. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Kleigaaf retourneren, conform de door Kleigaaf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de koper na afloop van genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Kleigaaf heeft teruggezonden is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping:
Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Kleigaaf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Bij retouneren dient de koper de producten terug te sturen naar het volgend adres:
Kleigaaf Lumeijstraat 39hs 1056VV te Amsterdam

Indien de producten beschadigd aankomen bij Kleigaaf heeft de koper geen recht op omruiling, terugbetaling of eender welke vorm van schadevergoeding.

Uitsluiting herroepingsrecht:
Kleigaaf kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten van het herroepingsrecht. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Kleigaaf dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door Kleigaaf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

betalingen

Online betalingen gebeuren via de online payment service provider Mollie. Online betalen is mogelijk met iDeal, Klarna, PayPal en Creditcard. Tevens is het mogelijk om bij afhalen van een product contant af te rekenen. Een online bestelling wordt in behandeling genomen vanaf het moment dat akkoord is verkregen van de door koper verrichte betaling aan de payment service provider. Bij betaling met een credicard zijn de voorwaarden van de desbetreffende verstrekker van de creditcard van toepassing. Kleigaaf is op geen enkel moment partij tussen de koper en de verstrekker van de creditcard.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de email ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Kleigaaf.
Voor betalingen per overschrijving van buiten Nederland is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Bij vertraagde betaling door de koper of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Kleigaaf bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kleigaaf te melden.
In geval van wanbetaling van de koper heeft Kleigaaf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

eigendomsvoorbehoud

De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Kleigaaf blijft eigenaar van deze producten zolang koper de vorderingen van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Kleigaaf blijft tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.
De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De koper machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Wij verschaffen aan de koper op het moment dat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. De koper zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.

Blijft koper in gebreke om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan de koper te ontbinden. Op de koper rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.

klachten

Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn moeten door koper binnen 14 dagen na levering aan Kleigaaf schriftelijk ter kennis worden gebracht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door Kleigaaf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een vervolgantwoord mag verwachten.

De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

Bij klachten dient koper zich allereerst te wenden tot Kleigaaf. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (de zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten en diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij Kleigaaf. De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden.

Het is de koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het de koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, et cetera, op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kleigaaf.

aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Gebruik van de door ons geleverde producten geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Kleigaaf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.kleigaaf.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kleigaaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Kleigaaf is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Kleigaaf en koper waarop deze algemene voorwaarden betrek-king hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden van www.kleigaaf.com op deze pagina